I kontinuerlig endring

Av Ronny Setså Opprettet 06.03.2018

Endringer i havnivået er et komplekst samspill mellom vannmassenes og havrommenes volum. Platetektonikk styrer havnivåendringer over det lengste tidsperspektivet.


530x457 Nystuen

Johan Petter Nystuen er professor emeritus ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Foto: Ronny Setså

De små samfunnene som lever på vulkanske øyer i Stillehavet trues på mange fronter. Én av dem er vannmasser som flommer inn over lavtliggende strøk.

Et stigende havnivå – blir det sagt – driver folk som lever langs kysten fra hjemmene sine. I media omtales de som klimaflyktninger, og global oppvarming er den mye omtalte årsaken.

Men skyldes endringene kun et skiftende klima, slik vi ofte blir forespeilet?

Når vi diskuterer havnivåendringer må vi skille mellom absolutte (reelle) og relative(tilsynelatende) endringer. Det er de absolutte endringene som blir rapportert i media, mens det er de relative endringene som blir observert på et gitt sted, enten det er på en øy i Stillehavet eller innerst i en norsk fjord.

– Det globale havnivået har til alle tider forandret seg, og det er mange faktorer som spiller inn, fremholder Johan Petter Nystuen, professor emeritus ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Resultat av platetektonikk

Den faktoren som virker over det lengste tidsperspektivet er tektonoeustasi (eustasi = globale havnivåendringer), altså endringer som skyldes vertikale bevegelser og horisontale forflytninger av kontinentene, som igjen skyldes platetektonikk.

– Platetektonikk innebærer havbunnsspredning. I perioder med rask havbunnsspredning vil verden oppleve havnivåstigning, og i perioder med sakte spredning, vil havnivået kunne synke, forklarer Nystuen.

Havbunnsspredning foregår ved midthavsryggene. Der vil det til enhver tid genereres nye havbunnsplater ved at varm magma trenger opp til havbunnen og presser tilstøtende plater fra hverandre.

Dette nye materialet er varmt og har lav tetthet. Dermed vil ung havbunnsskorpe ligge høyere relativt til eldre havbunnsskorpe som er kaldere og har høyere tetthet. Havet blir således dypere jo lengre bort man kommer fra midthavsryggene.

– I perioder med høye spredningshastigheter og stor tilførsel av ny havbunnsskorpe vil volumet i verdenshavene reduseres, og dette fører igjen til at havvann, gitt at vannmengden er konstant, vil flomme inn over kontinentene (transgresjon).

– I perioder med lave spredningshastigheter vil store deler av havbunnsskorpen i stedet avkjøles og synke inn. Dermed øker volumet i verdenshavene, og vannstanden synker (regresjon).

Absolutte havnivåendringer er altså i stor grad påvirket av platetektonikk.

– Mange øybeboere som i dag av media omtales som klimaflyktninger kan kanskje like korrekt omtales som platetektoniske flyktninger, smiler Johan Petter Nystuen.

530x364 Sea Level

Figuren viser det globale havnivået basert på to ulike analyser de siste 540 millioner år. I begge tilfeller ser vi at havnivået gjennom historien har vært i endring, og til de fleste tider ligget høyere enn det gjør i dag. Illustrasjon: Robert A. Rohde / Wikimedia Commons

Globale eksempler

– Slike endringer har skjedd flere ganger opp gjennom Jordas historie. Da superkontinentene Rodinia og Pangea ble splittet opp i henholdsvis sen prekambrium og trias, førte økte spredningshastigheter – opptil 20 centimeter per år – (Atlanterhavet i dag sprer seg ca. 2 cm per år) til at mange av kontinentene opplevde transgresjon, forteller den pensjonerte professoren.

Også lokale platetektoniske hendelser kan til en viss grad påvirke det absolutte havnivået. Eksempler er kystnære kontinentblokker som siger ned i havet i ekstensjonssoner, eller nytt land som stiger opp av havet der kontinentplater kolliderer.

Det er flere faktorer som påvirker det absolutte havnivået. De kan du lese mer om her15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s