Klima-hysteri, klima-fakta vi ikke skal vite, og ny-religiøsitet

Av Bjørn Brevik -17. august 2019 | 06:55

Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

TweetShare2KShare

Klima-hysteri, klima-fakta vi ikke skal vite, og ny-religiøsitet

Den «korrekte» klima-mening er at temperaturen stiger og isen ved polene smelter. I tillegg til disse urovekkende informasjoner utsettes vi for katastrofelignende meldinger om ekstremvær.

Som om dette er noe helt nytt, og alvorstunge «eksperter» forteller at dette bare vil øke i omfang. Klima-informasjonene er fragmenterte, i slagsordsform og uten å sette det i sammenheng med naturvitenskapelig kunnskap og prinsipper. Dette ligner ny-religiøsitet – med fortielse av fakta som ikke «passer» og stadig små drypp som skal befeste budskapet.annonse

Denne artikkelen omtaler spesielle forhold ved polene, og en meget alvorlig fortielse når det gjelder Paris-avtalen – som et skremmende eksempel på denne ny-religiøsiteten.

Kort fortalt var det en varmere periode 1915 – 1945, etterfulgt av en kald periode ca. 1945 – 1979, en verm periode 1980 – 1998 og etter dette er periode uten observerbare forandringer av klodens temperatur (ifølge satelitt-målinger). Dette innrømmes av FN’s miljøpanel (IPCC), se figuren her:

UAH temperaturdata fra troposfæren
UAH temperaturdata fra troposfæren, UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Juli 2019 har med (+0,38 o C) gitt oss en klar nedgang fra juni (+0,47 o C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016 – dette året var påvirket av El Niño.

Les også: Dagens Næringsliv mener «pengene renner ut av Resett»annonse

Spesifikt om polene

Et lite med viktig nok eksempel på informasjon som er «upassende» og derved ikke publiseres i media:

«Isbjørnen dør ut» I 1960 var isbjørnbestanden anslått til 5.000 – 6.000, og da var det en utbredt isbjørnjakt, bl.a. var dette en ettertraktet virksomhet blant overvintrerne på Jan Mayen. I dag er bestanden anslått til 22.000 – 31.000 – dette faktum alene bør tvinge til alvorlig ettertanke.

Totalt har havisens utbredelse vokst de siste 40 årene, ifølge ny NASA-studie.  Dette blir fra forskning.no forandret til «Kraftig nedgang i havisen i Antarktis mellom 2014 og 2017», uten å nevne at dette skyldes El Nino i 2014-2016. De nevner bare at det snudde brått i 2014. Fra 2017 har det økt igjen, og nå er isens tykkelse og utbredelse (les: iskanten er lenger sør) betydelig.  Dette har manifestert seg på en litt spesielle måter:

Det splitter nye forskningsskipet Kronprins Haakon kjørte seg fast i isen 15. juli i år, til liten oppmerksomhet. Isen, som ifølge den «korrekte» oppfatning skal være «no-match» for dette skipet viste seg å være usedvanlig tykk – nærmere 3 meter. 31. juli kunne så NTB melde at skipet måtte snu på grunn av. «løse bolter ved propellen» – uten med ett ord å nevne den tykke isen. Dette er aktiv informasjons-utelatelse som man neppe har ventet seg fra en ansvarlig nyhets-formidler.

For få måneder siden ble det offentliggjort en forskningsrapport fra utviklingen av den største isbreèn på Grønland – Jakobshavn. Den dokumenterte, til forfatternes store kvaler, at isbreèn faktisk har vokst de tre siste år. For å føye «skam til skade» kunne forfatterne berette at de gikk ut fra at en minkning/smelting av en isbre er irreversibel, dvs. at har dette først kommet i gang vil den fortsette. Større brudd på naturvitenskapelig forsknings-kvalitet er vanskelig å finne. Denne oppsiktsvekkende informasjonen er vi «forskånet» for! Det nevnes heller ikke at ismengden på Grønland generelt er økende, mens alle MSM melder at nå smelter det 10 milliarder tonn is hver dag på Grønland – og dette vil medføre stigning av havnivået! Ikke ett ord om at dette er kun en fordobling av den vanlige avsmeltningen om sommeren – og gjelder altså den varmebølgen som nå er over. Det bør avkreves et svar på hvilke havnivåstigninger denne ekstra smeltningen vil medføre – er det 0,01, 0,1 eller kanskje 2 mm ekstra havstigning?annonse

Vi blir fòret med informasjon om is-smeltingen ved Vest-Antarktis, mens har ingen hørt om utviklingen av ismengden på Østantarktis, hvor +80% av ismengden i Arktis befinner seg? Ifølge NASA er den voksende!

Paris-avtalen og «utviklings-land»

Man skulle vel kanskje kreve edruelig informasjon fra regjeringen når det gjelder forskjellen mellom «utviklingsland» og vi andre. Nå har imidlertid Klima- og miljødepartementet inntil d.d. nektet å svare eksplisitt på undertegnedes spørsmål om det er slik at bl.a. Klina og India (som er hensiktsmessig definerrt som utviklingsland) kan slippe ut så mye klimagasser de bare vil frem til 2030. Man må dessverre anta at dennne vegringen på å svare betyr at disse landene faktisk kan gjøre akkurat dette. Vi skal – mener the establishment – under store oppofrelser senke våre klimautslipp med 50% (?) frem til 2030, mens disse landenes utslipp vil stige, og det langt mer enn de Vestlige land har planlagt å senke sine utslipp.

Likheten mellom korthus og naturvitenskapelig modeller – her klimamodeller

Et korthus har som kjent den egenskapen at ett eneste kort feilplassert eller manglende så faller det sammen. En modell/teori og tilsvarende i naturvitenskapen har som et absolutt krav at alle beregninger, forutsigelser o.l. skal være i overenstemmelse med faktiske relevante målinger – hvis ikke er sjebnen lik korthusets. Nå er naturvitenskap slik, særlig fysikk, at grundige forklaringer aldri samtidig kan være grundige, enkle og forståelige. En strategi er derfor å presentere et utvalg av informasjoner som umiddelbart forstås å være i motstrid med modeller – her klimamodellene -og derved kan vekke interessen for grundigere forklaringer.

Ny-religiøsitet, særlig blant media-mennesker og politikere

Den oppmerksomme leser og seèr kan ikke unngå å observere en daglig dose med klima-katastrofe informasjoner. Disse er løsrevet fra enhver sammeng, særlig uten tidsaspektet (les: klima-historie). All informasjon som ikke passer inn i denne ny-religiøre strategien forties – som vist ovenfor. Dette er så bastant at begrepene sensur og også digitale bokbål kan snike seg inn – men det er vel en overdrivelse.

Våre politikere, som antas å ville fremstå som kunnskaps-rike og med evnen til å se de større sammenhenger, skulle man tro hever seg over denne tendensen. Dersverre er det feil. Undertegnede rettet for kort tid siden en henvendelse til klimapolitisk representant for Høyres Stortingsgruppe, Lene Westgaard-Halle, med spørsmål lignende ovenfor. Jeg har vært av den oppfatning at Høyre er et pragmantisk parti, kunnskap om alle områder partiet uttaler seg om er et imperativ, og trumfer slagord. Denne høflige unge representanen svarte raskt og kort: «Takk for innspillene dine, de er lest. Klimaet påvirkes av våre utslipp». Beklager Høyre – men dette tenderer mot ny-religiøsitet! Jeg vil nå kontakte de øvrige partiers klimapolitiske talspersoner for å sjekke disses svar.

Les også: Lysbakken: – Vi må slutte å lete etter ny olje og gass, klimakrisen er en nasjonal nødssituasjon

Ubehagelig konklusjoner

Media (MSM) og politkere synes – i hvert fall offentlig – å fornekte selvfølgelige naturvitenskapelige fakta som motsier den «korrekte» oppfatning av at våre klimagassutslipp (knappe 5% av de samlede utslipp av CO2) medfører klimakatstrofe. Det sniker seg imidlertid inn en misstanke om at de som er uenig i dette velger å tie – gruppe-presset er nok for stort.

Det verste er imidlertid at Klima- og miljødepartementet inntil d.d. nektet å svare eksplisitt på undertegnedes spørsmål om det er slik at bl.a. Klina og India kan slippe ut så mye klimagasser de bare vil frem til 2030. Det eneste en person fra «folkedypet» som undertegnede kan gjøre er vel å klage til Sivilombudsmannen for manglende svar.

Dagens situasjon er at en svensk 16-åring fremstår som en klima-guru og rop om innføring av udemokratiske metoder for å tvinge en meningsløs klimapolitikk, og med en bastant sensur-lignende utelatelse av «upassende» klima-informasjon.

Dette er skremmende – virkelig skremmende!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s